Regulamin

Regulamin

    1. Definicje

Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące definicje:

        1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
        2. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 221 kodeksu cywilnego, czyli jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
        3. Przedsiębiorca – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
        4. Sprzedawca –  wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „JOKPOL-BUD” KAROLINA I KAMIL DOKRZEWSCY S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Obrońców Pokoju 17, 63-600 Kępno), NIP 6192032498, REGON 366413997, adres poczty elektronicznej: sklep@budshop24.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 697970471, tj. KAMIL DOKRZEWSKI zarejestrowany jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikujący się NIP: 6222671376, REGON: 366181512, adres: ul. Młyńska 2A, 63-600 Kępno oraz KAROLINA KOŁODZIEJ-DOKRZEWSKA zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się NIP: 6191980879, REGON: 302002867, adres: ul. Młyńska 2A, 63-600 Kępno;
        5. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: budshop24.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i za pośrednictwem którego świadczone są mu usługi drogą elektroniczną;
        6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów;
        7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie przeznaczone do nabycia dla Klientów; Towarem są wyłącznie produkty fizyczne; Sprzedawca nie oferuje w sprzedaży treści cyfrowych zdefiniowanych w art. 2 ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta;
        8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
        9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
        10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
        11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
        12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz wyrażające zgodę na cenę sprzedaży;
        13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;
        14. Formularz kontaktowy – formularz umieszczony na Stronie Internetowej Sklepu i umożliwiający wysyłanie wiadomości do Sprzedawcy;
        15. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
        16. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
        17. Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Sprzedawcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
    2. Postanowienia ogólne

        1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
        2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.budshop24.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
        3. Regulamin określa w szczególności:
            a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
            b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
            c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
            d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
        4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox (aktualna, nie starsza niż 3 miesiące), Internet Explorer (niewspierana), Google Chrome (aktualna wersja, nie starsza niż 3 miesiące), Microsoft Edge (aktualna wersja przeglądarki, nie starsza niż 3 miesiące) (4) zalecana szerokość ekranu: 1920 px, minimalna: 1280 px; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript.
        5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz zapisać jego treść, sporządzić wydruk lub utrwalić w inny sposób.

    3.  Zasady korzystania ze Sklepu

        1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
        2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adresem: sklep@budshop24.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
        3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
        4. Klient zobowiązany jest do:
            a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
            b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
            c) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

    4. Usługi nieodpłatne

       1.       Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
            a) Formularz kontaktowy, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia,
            b) Newsletter,
            c) Prowadzenie Konta Klienta.
        2. Usługi wskazane w niniejszym punkcie (4.) Regulaminu j świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
        3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
        4. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
        5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
        6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
        7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
        8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
        9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
        10. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
        11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
        12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
    5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
        1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
        2. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
        3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
        4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po kliknięciu: „Zamawiam i płacę” nie jest możliwa zmiana Zamówienia.
        5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
        6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
        7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
        8. Nie jest dopuszczalne - w ramach jednej umowy sprzedaży - aby Kupujący występował jako Przedsiębiorca- Konsument oraz jako osoba niekorzystająca z uprawnień konsumenckich. Klient chcący dokonać zakupu mieszanego powinien osobno dokonać zakupów o charakterze zawodowym oraz nieposiadających tego charakteru.
        9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 5 ustęp 7 powyżej.
        10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz jego ogólnych warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
        11. Jeżeli Klient złożył Zamówienie przez pomyłkę lub chce anulować zamówienie przed jego doręczeniem, powinien poinformować o tym niezwłocznie w wiadomości e-mail, w ciągu dwóch godzin od chwili złożenia zamówienia: sklep@budshop24.pl.
        12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia Klienta z uzasadnionego i ważnego powodu, w tym między innymi w następujących sytuacjach:
            a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
            b) Towar jest uszkodzony;
            c) wystąpił błąd synchronizacji stanów magazynowych;
            d) dane rozliczeniowe Klienta są niepoprawne lub niemożliwe do weryfikacji;
            e) zamówienie Klienta zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa Sprzedawcy jako nietypowe zamówienie lub zamówienie podatne na nadużycie;
            f) jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia;
            g) Sprzedawcy nie udało się raz dostarczyć zamówienia pod wskazany przez Klienta adres.
    6. Dostawa
    1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku, gdy adresem dostawy jest miejsce poza Rzeczpospolitą Polską Klient zobowiązany jest odebrać Towar od Sprzedawcy i ponieść związane z tym koszty.
    2. Dostawa Towarów ma charakter odpłatny, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia – a w przypadku, kiedy koszty te uzależnione są od ilości oraz gabarytów czy towaru, Klient zostaje powiadomiony o ostatecznym koszcie dostawy niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
    3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
    4. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników lub operatorów pocztowych wybranych w toku składania oferty zakupu przez Klienta. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
- przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
- przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
- przesyłka paletowa.
    5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Obrońców Pokoju 17, 63-600 Kępno – w Dni robocze, w godzinach od 07:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 07:00 do 13:00.
    6. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
    - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne     lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego     Sprzedawcy,
    - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia     zawarcia Umowy Sprzedaży.
    7. W  przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
    - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych     lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego     Sprzedawcy,
    - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia     zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Ceny Towarów w Sklepie mogą ulegać okresowym zmianom. Zmianie nie mogą ulec ceny Towarów po potwierdzeniu ich zamówienia przez Klienta.
3. Płatność dokonywana jest:
            a) za pośrednictwem serwisów do natychmiastowych płatności internetowych, wówczas Klient przekierowany zostaje na właściwą stronę internetową dedykowaną do płatności on-line  (www.przelewy24.pl.).
            b) za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Klient przy odbiorze zobowiązany jest do zapłaty określonej całej kwoty obejmującej cenę zakupu oraz koszty transportu odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, który dostarcza przesyłkę,
            c) gotówką przy odbiorze osobistym,
            d) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4. Termin płatności: w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży; w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

    8. Prawo do odstąpienia od umowy
    1. Klientowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Klient ma wówczas prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Zamówienia.
    2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie dokumentowej - wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej - lub w formie pisemnej przez oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy:  ul. Obrońców Pokoju 17, 63-600 Kępno.
    3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
    4. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
    5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

    9. Skutki odstąpienia od umowy
        1. Gdy Klient odstępuje od Umowy sprzedaży zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
        2. Zwracany Towar powinien być w stanie nienaruszonym, z wyjątkiem ingerencji niezbędnej do zbadania cech, charakteru i funkcjonowania Towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
        3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w ramach ceny sprzedaży, w tym koszty dostarczenia Towarów do Klienta. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Towaru.
        4. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki zwracanych przez Klienta Towarów. Klient nie może dokonać zwrotu Towarów wysyłając je „za pobraniem”. W takiej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Towaru.
        5. Zwrot płatności przez Sprzedawcę dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki dokonał płatności Klient w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu zwrotu płatności.
        6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

    10. Reklamacje dotyczące Towarów
    1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
    2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5565 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
    3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do Producenta.
    4. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@budshop24.pl lub drogą tradycyjną na adres Sprzedawcy: ul. Obrońców Pokoju 17, 63-600 Kępno. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
    5. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument, składający reklamację z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sklepu: ul. Obrońców Pokoju 17, 63-600 Kępno. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
    6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- nazwę/imię i nazwisko Klienta
- numer zamówienia,
- uzasadnienie reklamacji,
- oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy,
- w przypadku Przedsiębiorcy – Konsumenta także oświadczenie o braku zawodowego charakteru dokonanego przez Przedsiębiorcę – Klienta zakupu,
- dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, jeśli Towar jest uszkodzony, Klient powinien przesłać dodatkowo jego zdjęcia, ale nie jest to obowiązkowe.
    7. Na analogicznych zasadach, określonych w ust. 4 i 6 powyżej (w zakresie formy reklamacji     oraz danych Klienta, uzasadnienia reklamacji i oczekiwań Klienta), Klient może złożyć     reklamację dotyczącą działań Sklepu - usług świadczonych drogą elektroniczną, to znaczy      Formularza zamówienia, Konta, Newslettera oraz Formularza Kontaktowego.

    11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
        1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
        2. Konsument może także zwrócić się z prośbą o poradę dotyczącą zakupów w Sklepie do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
        3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
        4. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. W takiej sytuacji zobowiązuje się poinformować o wprowadzanych zmianach przynajmniej na siedem dni przed ich wejściem w życie. W przypadku, kiedy Klient nie zaakceptuje zmian, będzie uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, na zasadach określonych w punkcie 11 ust. 2 niniejszego Regulaminu (skierowanie oświadczenia drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną).
        5. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl